bmeniv@walla.com

050-891-1640

בצלאל 8, רמת גן

מדיניות מוניטארית ומדיניות פיסקלית מונח במקרו-כלכלה המתאר את ניהול מערכת המשתנים הנומינליים במשק. מונח זה מתייחס, לרוב, לכמות הכסף ואמצעי התשלום במשק (וליחס בינם לבין התוצר). במדינות המערביות מקובל...
דילוג לתוכן