bmeniv@walla.com

050-891-1640

בצלאל 8, רמת גן

אפשרויות ההשקעה השונות

השקעות פיננסיות: פיקדונות, אגרות חוב, סחורות, מטבע חוץ, מניות.

אפיקים פנסיוניים: קופות גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה, פוליסת חסכון.

השקעות ריאליות: נדל”ן – מגורים, משרדים, מסחרי, תמ”א38.

השקעות אלטרנטיביות: קרנות גידור, קרנות הון סיכון, פרייבט אקוויטי, P2P.

פיקדונות בנקאיים

מוצרים בנקאיים המבטיחים את קרן ההשקעה תמורת ריבית ידועה מראש ולזמן מוגדר מראש.

לרוב תקבול הריבית נגזר מהריבית במשק (ריבית בנק ישראל)

נחשב כמוצר סולידי ובטוח

יתרונות למשקיע

 • אין סיכון של קרן ההשקעה
 • ריבית ידועה מראש
 • זמן השקעה מוגדר מראש
 • אין עלויות אחזקה

חסרונות למשקיע

 • סביבת ריבית נמוכה – תשואה פוטנציאלית נמוכה מאוד
 • סיכון להפסד ריאלי – לא צמוד למדד

אפשרויות השקעה

אגרות חוב

אגרת חוב הינה מכשיר פיננסי שמנפיקה חברה לציבור המשקיעים, אשר בא לסייע לה לגייס הון.

במועד הנפקת האיגרת מקבלת החברה את תמורת ההנפקה, והחל מאותו מועד יש לה התחייבות כספית כלפי רוכש האיגרת, כך שלמעשה אגרת חוב הינה הלוואה המגובה בשטר חוזי.

הנושא המהותי בהקשר שוק ההון הינו שאגרת החוב נסחרת בשוק הפתוח לאורך חייה.

סוגי אגרות חוב

הבחנה לפי זהות המנפיק:
 • אג”ח שמונפק ע”י ממשלות
 • אג”ח שמונפק ע”י גופים מוניציפליים
 • אג”ח שמונפק ע”י חברות
סוגי אג”ח:
 • אג”ח בריבית קבועה
 • אג”ח בריבית משתנה
 • אג”ח צמודת מדד
 • אג”ח ללא קופון
 • אג”ח קונסול (או אג”ח צמותה/צמיתה)
 • אג”ח להמרה
 • אג”ח מיועדות
יתרונות למשקיע
 • נזילות – מוצר סחיר בשוק ההון ריבית ידועה מראש
 • תשואה ידועה מראש ( תשואה לפדיון) – בהנחה שאני מחזיקים את האיגרת באופן ישיר אין עלויות אחזקה
 • תגמול ריבית לאורך חיי האיגרת (אפשרות לקבל תזרים הכנסות פסיבי)
 • אורך חיי האיגרת ידוע מראש
חסרונות למשקיע
 • תשואות פוטנציאליות מוגבלות – ני”ע שאינו יכול לעלות עד אינסוף
 • קיים סיכון של קרן ההשקעה
 • עלויות אחזקה: דמי ניהול, עלויות עלויות קנייה ומכירה

מניות

מניה היא תעודת בעלות על חברה

המחזיק במניה זכאי לדיבידנד ולזכויות הצבעה באסיפת בעלי המניות לפי חלקו היחסי בחברה

המשקיע הפיננסי פסיבי בניהול וצופה לתשואת דיבידנד ו/או רוח הון ( מסחרי)

בעל השליטה – משתתף בניהול ובעל השפעה על החברה

השקעה במניות היא מסוכנת בהגדרה- החזרה ההשקעה אינו מובטח, אין מועד לסיום ההשקעה, המשקיע תלוי במסחר בבורסה ( היצע וביקוש)

עקב הסיכון לטווח ארוך תוחלת התשואה בהשקעה במניות הינה גבוהה משמעותית לעומת השקעה חסרת סיכון

יתרונות למשקיע
 • תשואה פוטנציאלית גבוהה.
 • נזילות – ני”ע סחיר בשוק ההון
 • זכאות לקבלת דיבידנד (תזרים הכנסה מהשקעה)
חסרונות למשקיע
 • סיכון משמעותי לקרן
 • תנודתיות
 • עלויות אחזקה: דמי ניהול, עלויות קנייה/ מכירה 

אפשרויות נוספות להשקעה

אפשרות חשיפה למוצרים פיננסים

מניה היא תעודת בעלות על חברה

באופן ישיר – אחזקה ישירה של ני”ע ( סטרייט)

באופן עקיף – אחזקה דרך מוצרים מנוהלים: קרנות נאמנות ותעודות סל.
להשקעה עקיפה במוצרים פיננסים יתרונות רבים בדגש על פיזור השקעות (אחזקת עשרות עד מאות נכסים בכל מוצר מנוהל), צמצום בעלויות, ניהול מקצועי ואקטיבי (קרנות נאמנות)

עולם חדש של פתרונות השקעה – השקעות אלטרנטיביות

השקעות אלטרנטיביות – מה זה בכלל?

מכשירים פיננסיים אלטרנטיביים הם כאלה שאינם נמנים על מכשירי ההשקעה המסורתיים; מניות, אג”ח ומזומן.

מכשירים אלו משמשים לגיוון תיק ההשקעות, לפיזור סיכונים וכאמצעי למקסום תשואה בסביבת ריבית נמוכה-אפסית, השוררת ברבות מהמדינות המפותחות וגם בישראל.

לרוב אנו מצפים שהשקעות אלה לא יהיו במתאם ישיר לשווקים הסחירים.

יתרונות בהשקעות אלטרנטיביות
 • תנאים כלכליים והתפתחויות בשווקים נתנו רוח גבית לבחירה באפיק.
 • הפחתת המתאם/קורלציה לנכסים הסחירים (מניות, אג”ח וכו’)
 • תוספת של פרמיית אי סחירות –חוב לא סחיר.
 • חשיפה למנהלים איכותיים בעלי התמחות.
 • מהוות השלמה/תחליף להשקעות קלאסיות.
חסרונות בהשקעות אלטרנטיביות
 • נזילות נמוכה.
 • טווח השקעה ארוך – LOCK UP.
 • תלות גבוהה בצוות הניהול או לעיתים באדם יחיד – איש מפתח.
 • קופסה שחורה וחוסר בשקיפות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן