bmeniv@walla.com

050-891-1640

בצלאל 8, רמת גן

אפשרויות ההשקעה השונות השקעות פיננסיות: פיקדונות, אגרות חוב, סחורות, מטבע חוץ, מניות. אפיקים פנסיוניים: קופות גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה, פוליסת חסכון. השקעות ריאליות: נדל”ן – מגורים, משרדים, מסחרי,...
דילוג לתוכן