מיסוי בשוק ההון :

ההוראה אשר רלוונטית לסוחרים הינה ההוראה בדבר הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה-
לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר – אשר נקבע לגביה פטור ממס או נוכה ממנה מלוא המס לפי הפקודה או ששולמה בגינה מקדמת מס אם סכום ההכנסה (מחזור המכירות) אינו עולה על 2.5 מליון ₪ .

מפסקה זו אנו למדים כי :
* במיסוי ניירות ערך על פניו אין הבדל בין ניירות ערך זרים לניירות ערך בבורסה הישראלית
* כאשר במכירת נייר הערך הברוקר/הבנק מנכה מס במקור או שמשולמת מקדמה התושב פטור מהגשת הדוח
(עד מחזור מכירות של 2.5 מליון ש”ח)
* כאשר במכירת נייר הערך לא מבוצע ניכוי מס במקור על ידי הברוקר/הבנק הפטור מהגשת הדוח אינו תקף וחובה על התושב להגיש דוח שנתי.
* כאשר מחזור המכירות עולה על 2.5 מליון ₪ קיימת חובת הגשת הדוח בין אם בוצע ניכוי במקור ובין אם לא.

מהו בעצם מחזור מכירות ?
ישנם שני אירועים מרכזיים הקשורים למסחר בשוק ההון המהווים אירוע מס.
האחד הוא דיבידנד
השני הוא מכירה של נייר הערך (או קנייה כאשר מדובר על מכירה בחסר)
סך כל המכירות של ניירות הערך בשנת מס מסוימת מהווה מחזור מכירות.
מכאן ניתן להבין כי לא חשוב האם התושב נמצא ברווח (כאשר סך מחירי המכירה גבוה מסך מחירי הקנייה ובתוספת הדיבידנדים שהתקבלו) או בהפסד (כאשר סך מחירי הקנייה גבוה מסך מחירי המכירה ובתוספת הדיבידנדים שהתקבלו). המחזור הוא הקובע האם ישנה חובת הגשת דין וחשבון וניתן לכך דוגמא

משקיע קנה 1000 מניות של גוגל במחיר 1100 דולר למניה בשער של 3.6 שח לדולר. יום לאחר כך מכר את המניות במחיר 1098 דולר למניה.
כלומר, העסקה הסתיימה ב-2  דולר הפסד למניה כפול 1000 מניות ובסך הכל 2000 דולר הפסד.

אז מה יוצא בעצם ?
סך המחזור נגזר מסך מחיר המכירה, ז”א  1100 דולר כפול 1000 מניות כפול 3.6 ₪ לדולר. אם כך, מחזור המכירות של המשקיע הינו 3,960,000 ₪
ז”א עברנו את התקרה שמותרת בחוק (עד מחזור מכירות של 2.5 מליון ש”ח) לכן המשקיע מחויב בהגשת דוח למס הכנסה.
בין אם מבוצע ניכוי מס במקור ובין אם לא. גם אין רווח

חשוב שנדגיש שגם אם מחזור המכירות הוא 100 שקל והברוקר/בנק אינו מנכה מס במקור – התושב חייב בהגשת דין וחשבון שנתי למס הכנסה.

על פי חוק מס הכנסה בישראל, תושב ישראל חייב במס בארץ , כך שבין אם הכנסותיו הן מניירות ערך בארץ דרך ברוקר ישראלי, ובין אם הן דרך ברוקר בחו”ל הוא חייב בתשלום מס רווח הון בארץ.

נקודות זיכוי שלא נוצלו במלואן במשכורת ניתנות לניצול כנגד רווח הון.

שיעור מס רווח הון על ניירות ערך נע בין 15% ל-35%. בשונה ממדרגות המס השולי על הכנסה ממשכורת,
אשר הנן מוכרות וידועות, שיעור המס על רווחי הון הינו קבוע ואינו משתנה עם הגידול ברווח. אותו שיעור המס על הרווח מהווה גם מגן מס במקרה של הפסד.

חישוב המס מבוצע רק לאחר סגירת פוזיציה או לאחר קבלת תשלום (דיבידנד או ריבית). כלומר, אם בסוף תקופת הדיווח יש בתיק המסחר פוזיציות פתוחות, ניירות ערך שנקנו ועדיין לא מומשו, לא נוצר אירוע מס ולכן לא תבוצע גביית מס, בין אם בסוף אותה התקופה הנייר נמצא ברווח או בהפסד.

שימו לב , כי למשיכת הכספים מהחשבון אין קשר לאירוע המס ולכן, אם הסוחר הכניס כסף לחשבון המסחר או משך כסף ממנו –אין להם השפעה על חישוב המס.
לחלופין, אם נוצר אירוע מס (רווח או הפסד) בין אם נמשך הרווח לחשבון האישי או נשאר בחשבון הברוקר יש לדווח על הרווח או ההפסד ולהתחשבן על המס בהתאם.


סעיף 92 לפקודת מס הכנסה קובע את כללי קיזוז ההפסדים ההוניים :
הפסד הון שנבע מנכס מחוץ לישראל (לרבות נייר ערך זר) יקוזז תחילה מול רווח הון מנכס מחוץ לישראל ורק לאחר מכן מול רווח הון מנכס שנמכר בישראל.
הפסד הון מנייר ערך ניתן לקיזוז מול רווח הון מנייר ערך אחר או מול ריבית או דיבידנד מאותו נייר ערך או כל נייר ערך אחר בתנאי שהמס עליו נמוך מ-25%.
לאחר קיזוז כל ההפסדים, אם נותר הפסד שלא קוזז ניתן להעבירו לשנים הבאות לקיזוז מול רווח הון בלבד ובתנאי שהוגש דוח לפקיד שומה בשנה שבה היה ההפסד.

דגשים לקיזוז ההפסדים
* בתוך שנת מס אין חשיבות מה קדם למה, ההפסד או הרווח- בתום השנה תבוצע התחשבנות ובסופה ייקבע אם יש לשלם מס או להעביר את ההפסד לשנים הבאות.

* אם שנה מסוימת הסתיימה ברווח ובתשלום מס ובשנה או בשנים שלאחריה נוצרו הפסדים לא ניתן לדרוש או לקבל החזרי מס עבור המס ששולם בשנה הרווחית הקודמת.

* אם המסחר מבוצע באמצעות בנק או ברוקר שמנכה מס במקור הוא מבצע את ההתחשבנות בתוך השנה ומפיק דוח 867 המרכז את כלל העסקאות, כולל קיזוז הפסדים בתוך שנת המס. חשוב להדגיש כי הוא לא מבצע קיזוז הפסדים שנבעו משנים קודמות. בדומה, מסחר שמבוצע באמצעות מספר בנקים או ברוקרים שונים שמנכים מס במקור, כל בנק או ברוקר מבצע את ההתחשבנות בחשבון שלו בלבד ,ולא מתבצעת התחשבנות בין בנקים או ברוקרים שונים.
במקרים אלה, ייתכן שנוכה מהמשקיע מס גבוהה יותר ולכן על מנת לדרוש זכות זו להחזר מס מומלץ לפנות לאיש מקצוע (יועץ מס/רואה חשבון)

*מהו מגן מס? אם שנה מסוימת הסתיימה בהפסד הון ,  ניתן לדרוש בשנים הבאות כנגד רווח הון, אותו הפסד מהווה מגן מס.

בהנחה והמשקיע מוגדר כעסק ע”י מס הכנסה , המשקיע יכול לדרוש כל הוצאה שניתן לייחס להפקת ההכנסה, כמו  קורסים והשתלמויות, תוכנות מסחר, ציוד ועוד…

מצד שני , המשמעות היא שיש לשלם על ההכנסה דמי ביטוח לאומי, מס שולי ולא מס רווח הון ומע”מ.

במידה ומדובר בשכיר עם הכנסה נוספת משוק ההון, המשקיע יכול לדרוש כהוצאה את שכר טרחת רואה חשבון או יועץ מס אשר נעזר בהם לצורך הכנת והגשת הדוח.

דילוג לתוכן