FINVIZ: 

1.     Index – לאיזה בורסה שייכת החברה.

2.      Market Cap – שווי השוק של החברה.

3.      Income – סה”כ רווחי החברה (12 החודשים האחרונים).

4.      Sales – סה”כ מכירות (12 החודשים האחרונים).

5.      Book/sh – ערך ספר למניה- מציג את חישוב הערך למניה על בסיס הון עצמי משותף בחברה. במידה והחברה תפשוט רגל, הערך של   הספר במניה מציין את הערך הדולרי שנותר לבעלי המניות לאחר שכל הנכסים יחוסלו והחיובים ישולמו (נכון לרבעון האחרון).

6.      Cash/sh – מזומן למניה- מחשב את הערך הכספי של החברה ומחלק אותו בסך המניות אשר בבעלות החברה. הערך שיוצא מייצג את התקציב שיש לחברה לצורכי מו”פ (12 החודשים האחרונים).

7.      Dividend – סכום כסף (במיליונים) אשר החברה מעבירה מתוך עודפיה / רווחיה לידי המשקיעים שלה. הנתון הינו שנתי.

8.      Dividend % – אחוז תשואת הדיבידנט השנתי.

9.      Employees –  כמות כלל העובדים בחברה.

10.  Optionable – האם זמין למסחר באופציות.

11.  Shortable – האם זמין למסחר בשורט.

12.  Recom – המלצת אנליסטים למניה מ1 עד 5, כאשר 1-מומלץ לקניה   5- מומלץ למכירה.

13.  P/E – מכפיל רווח- משמש בהערכת שווי החברה ומוגדר כיחס בין שווי השוק של החברה לבין הרווח הנקי השנתי שלה (12 החודשים האחרונים).

14.  Forward P/E – צפי מכפיל הרווח לשנה הבאה.

15.  PEG – מכפיל הרווח מחולק בשיעור הצמיחה של רווחי החברה.

16.  P/S – מכפיל מכירות- יחס המודד את שוויה של החברה במידה ויש לה הפסד או שהרווח הרשום אינו משקף את מצבה האמיתי. מוגדר בחלוקת שווי השוק של החברה בסך כל מכירותיה בארבעת הרבעונים האחרונים.

17.  P/B – מכפיל הון- יחס פיננסי המחושב ע”י חלוקת שווי השוק של החברה בשווי של ההון העצמי שלה (נכון לרבעון האחרון).

18.  P/C – מכפיל תזרים מזומנים- משווה את ערך השוק של החברה לתזרים המזומנים שלה. מחושב ע”י חלוקת מחיר השוק של החברה בתזרים המזומנים שלה מפעילות שוטפת (נכון לרבעון האחרון).

19.  P/FCF – תזרים מזומנים חופשי- משקף את המזומנים שהחברה מייצרת נטו, אחרי שאלה מימנו את השימור וההרחבה של נכסיה. מחושב כרווח הנקי בתוספת הפחת, פחות השינוי בהון החוזר ועלויות ההון (12 החודשים האחרונים).

20.  Quick Ratio – יחס מהיר- מדד נזילות המחושב ע”י החסרת המלאי מהרכוש השוטף, כלומר מותירים רק את המזומן ואת החייבים, וסכום זה מחולק בהתחייבויות השוטפות. (נכון לרבעון האחרון).

21.  Current Ratio – יחס שוטף- מדד נזילות המחושב ע”י חלוקת הנכסים השוטפים בהתחייבויות השוטפות. (נכון לרבעון האחרון).

22.  Debt/Eq – יחס התחייבות להון עצמי- מבוטא כאחוז של כלל החובות של החברה שמועד פירעונן הינו עד שנה, לעומת כלל ההון העצמי שלה, הכולל גם את הסכומים שתרמו לה בעלי המניות ורווחים שלא חולקו. (נכון לרבעון האחרון).

23.  LT Debt/Eq – יחס התחייבות ארוכת טווח להון עצמי- מבוטא כאחוז של כלל החובות של החברה שמועד פרעונן הינו מעבר לשנה, לעומת כלל ההון העצמי שלה, הכולל גם את הסכומים שתרמו לה בעלי המניות ורווחים שלא חולקו. (נכון לרבעון האחרון).

24.  SMA20 – ממוצע נע נכון ל20 יום האחרונים- כלי סטטיסטי באמצעותו מזהים את כיוון המגמה של המניה. מדובר בשקלול של שערי המניה ב20 הימים האחרונים של המסחר.

25.  EPS (ttm) – רווח מדולל למניה- מבטא בחישוב גס את הרווח לתקופה 
(12 חודשים האחרונים).

26.  EPS next Y – אומדן רווח למניה לשנת העבודה הבאה בדולרים.

27.  EPS next Q – אומדן רווח למניה לרבעון הבא בדולרים.

28.  EPS this Y – צמיחת רווחי המניה לשנת העבודה הנוכחית באחוזים.

29.  EPS next Y – אומדן צמיחת רווחי המניה לשנת העבודה הבאה באחוזים.

30.  EPS next 5Y – אומדן צמיחת רווחי המניה ל5 השנים הבאות באחוזים.

31.  EPS past 5Y – צמיחת רווחי המניה ב5 השנים האחרונות באחוזים.

32.  Sales Q/Q – צמיחת הכנסות רבעונית- מבטא את צמיחת ההכנסות של החברה נכון לרבעון האחרון ביחס לרבעון הנ”ל בשנת העבודה הקודמת.

33.  EPS Q/Q – צמיחת רווח למניה רבעונית- מבטא את צמיחת הרווח למניה נכון לרבעון האחרון ביחס לרבעון הנ”ל בשנת העבודה הקודמת.

34.  Earnings – תאריך פרסום דוחות רווחי החברה- בתאריך הנקוב יפורסמו/ פורסמו דוחות רווחי החברה. התאריך יופיע כחודש ויום הפרסום ולאחריו יופיעו אחת מצמד האותיות הבאות: AMC– אחרי שעת נעילת המסחר היומי   BMC– טרם שעת פתיחת המסחר היומי.

35.  SMA50 – ממוצע נע נכון ל50 יום האחרונים- כלי סטטיסטי באמצעותו מזהים את כיוון המגמה של המניה. מדובר בשקלול של שערי המניה ב50 הימים האחרונים של המסחר.

36.  Insider Own – בעלות פנימית- מציג באחוזים את נתח המניות המוחזק ע”י מישהו פנימי.    ההגדרה של מישהו פנימי הינה כל אדם המחזיק לפחות 5% מסך מניות החברה או / ו כל אחד ממועצת המנהלים של החברה וקרוביהם (כולל משפחות).

37.  Insider Trans – עסקאות פנימיות- מציג באחוזים את כמות העסקאות החודשיות אשר בוצעו ע”י מישהו פנימי. 

38.  Inst Own – בעלות מוסדית- מציג באחוזים את נתח מניות החברה המוחזק ע”י גופים מוסדיים.

39.  Inst Trans – עסקאות מוסדיות- מציג באחוזים את כמות העסקאות החודשיות אשר בוצעו ע”י גוף מוסדי.

40.  ROA – תשואה על הנכסים- מדד המציג באחוזים כמה דולרים של רווח תפעולי תפיק חברה מכל דולר שהושקע בנכסיה (12 חודשים אחרונים).

41.  ROE – תשואה על ההון העצמי- היחס באחוזים בין התשואה של עסק ובין ההון העצמי שלו. המדד בוחן את יעילות החברה ביצירת רווחים מהנכסים נטו (12 חודשים אחרונים).

42.  ROI – החזר השקעה- מדד כלכלי המציג באחוזים את הערכת הכדאיות של פעולה הכרוכה בהשקעת כסף, זמן או משאבים אחרים, על ידי השוואת כמות ההכנסה המתקבלת ביחס לעלות ההשקעה (12 חודשים אחרונים).

43.  Gross Margin – רווח גולמי- מציג באחוזים את ההפרש בין ההכנסה ממכירות לבין עלות המכר. אם הרווח הינו שלילי, הוא נקרא “הפסד גולמי” (12 חודשים אחרונים).

44.   Oper. Margin – רווח תפעולי- מציג באחוזים את ההפרש בין הכנסות החברה לבין הוצאותיה בגין כל הפעולות בתחומי העיסוק העיקריים שלה לפני ניכוי מס ובדרך כלל לפני ניכוי הוצאות או הכנסות מימון (12 חודשים אחרונים).

45.  Profit Margin – שולי רווח- מציג באחוזים את ההפרש שבין המחיר שהחברה קונה את המניה לבין המחיר שבו היא מוכרת אותה. הפרש זה צריך לשמש כדי לכסות את הוצאות התקורה של העסק ולהשאיר רווח. ככל ששולי הרווח גדולים יותר, המצב של החברה טוב יותר ולהפך (12 חודשים אחרונים).

46.  Payout – יחס דיבידנד משולם- יחס המודד את חלק ההכנסה נטו של החברה, המשולם לבעלי המניות כדיבידנד במזומן במשך השנה, ומבוטא כאחוז של הרווחים שהצטברו בתוך תקופת החשבון (12 חודשים אחרונים).

47.  SMA200 – ממוצע נע נכון ל200 יום האחרונים- כלי סטטיסטי באמצעותו מזהים את כיוון המגמה של המניה. מדובר בשקלול של שערי המניה ב200 הימים האחרונים של המסחר

48.  Shs Outstand – כמות המניות הכללית בבעלות החברה.

49.  Shs Float – כמות המניות הזמינות למסחר.

50.  Short Float – כמות המניות המוחזקות בפוזיציית שורט מתוך כמות המניות הסחירות (באחוזים).

51.  Short Ratio – מחשב את כמות המניות הנמצאות בפוזיציית שורט לחלק במחזור הממוצע היומי במניה.

52.  Target Price – מחיר יעד שהחברה רואה כריאלית להשגה. המחיר מנותח ע”י אנליסטים.

53.   52w range – טווח מחירים של המניה במהלך ה-52 שבועות האחרונים (שנה).

54.   52w High – מציג באחוזים את המרחק של המחיר הנוכחי של המניה מהמחיר הגבוה ביותר שהיה ב-52 שבועות האחרונים (שנה).

55.  52w low  – מציג באחוזים את המרחק של המחיר הנוכחי של המניה מהמחיר הנמוך ביותר שהיה ב-52 שבועות האחרונים (שנה).

56.  RSI (14 – מדד העוצמה היחסית- מציג את עוצמת המחיר על ידי השוואה בין תנודות מעלה ומטה של מחירי הסגירה של המניה (נכון לתקופה של 14 ימים).

57.  Rel Volume – מציג את יחס מחזור המסחר במניות הנוכחי למחזור הממוצע (3 חודשים אחרונים).

58.  Avg Volume –  מציג את ממוצע מחזורי המסחר במניות נכון לתקופה של 3 החודשים האחרונים.

59.  Volume – מציג את מחזור המסחר הנוכחי.

60.  Perf Week – מציג את אחוז העלייה / הירידה של המניה בשבוע האחרון (היחס בין המחיר פתיחה לסגירה).

61.  Perf Month – מציג את אחוז העלייה / הירידה של המניה בחודש האחרון (היחס בין המחיר פתיחה לסגירה).

62.  Perf Quarter – מציג את אחוז העלייה / הירידה של המניה ברבעון האחרון (היחס בין המחיר פתיחה לסגירה).

63.  Perf Half Y – מציג את אחוז העלייה / הירידה של המניה בחצי שנה האחרונה (היחס בין המחיר פתיחה לסגירה).

64.  Perf Year – מציג את אחוז העלייה / הירידה של המניה בשנת העבודה האחרונה (היחס בין המחיר פתיחה לסגירה).

65.  Perf YTD – מציג את אחוז העלייה / הירידה של המניה בשנה האחרונה נכון לתאריך הנוכחי (היחס בין המחיר פתיחה לסגירה).

66.  Beta – מדד הבוחן את הסיכון הכרוך באחזקת המניה. הביתא מודדת את רגישותה של המניה  ביחס לשינויים במדד השוק.

67.  ATR – טווח ממוצע אמתי- מדד ניתוח טכני אשר מודד את התנודתיות של המניה ב14 ימים האחרונים ע”י נוסחה אשר פיתח וולס ויילדר.

68.  Volatility – מציג באחוזים את התנודתיות של המניה ברמה השבועית וברמה החודשית (התוצאה הימנית- חודשית, התוצאה השמאלית- שבועית).

69.  Prev Close – מציג את מחיר הסגירה של המניה ביום המסחר הקודם.

70.  Price – מציג את מחיר המניה הנוכחי.

71.  Change – מציג את אחוז העלייה / הירידה של המניה נכון להיום.

דילוג לתוכן